Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Положення про постійні комісії сьомого скликання

Положення про постійні комісії

Первомайської районної ради сьомого скликання


Розділ І
Загальні положення

Стаття 1.

Постійні комісії є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами, Регламентом районної ради шостого скликання та цим Положенням.
Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної районною радою функціональної спрямованості.

Стаття 2.

Положення про постійні комісії Первомайської районної ради - це нормативно-правовий документ, що розроблений відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регулює функціональну спрямованість, порядок роботи постійних комісій районної ради, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їхніх повноважень, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, Регламентом районної ради шостого скликання та цим Положенням.

Стаття 3.

Районна рада утворює такі постійні комісії:

з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності;

з питань економічної та регуляторної політики, промисловості, розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку, енергетики, житлово-комунального господарства, будівництва, сфери послуг та соціального розвитку села;

з питань АПК, врегулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму;

з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та засобів масової інформації;

з питань депутатської діяльності, етики, законності, зв’язків ради з органами місцевого самоврядування, захисту прав громадян та споживачів.

Стаття 4.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією. 

Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менш як 5 депутатів.

До складу постійних комісій не можуть входити голова районної ради та заступник голови районної ради.

Стаття 5.

Депутати районної ради обираються до складу постійних комісій районної ради з урахуванням пропорційного представництва політичних партій, представлених в районній раді сьомого скликання, у кожній постійній комісії.

Стаття 6.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійної комісії мають рівні права і працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 7.

Постійні комісії Первомайської районної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Голова районної ради, заступник голови районної ради координують діяльність постійних комісій районної ради, дають їм доручення та сприяють організації виконання їх рекомендацій.

Стаття 8.

Постійні комісії Первомайської районної ради здійснюють свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань, ініціативи членів постійних комісій.
Постійні комісії у своїй діяльності співпрацюють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, що розташовані на території Первомайського району, вивчають та враховують громадську думку.

 

Розділ II

Функції та повноваження постійних комісій
Первомайської районної ради

Стаття 9.

Основними функціями постійних комісій є:

попередній розгляд проектів рішень, програм соціально-економічного, культурного розвитку, інших цільових програм, які вносяться на розгляд районної ради, районного бюджету, звітів про виконання бюджету та програм;

вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань;

розробка проектів рішень районної ради з питань, що належать до відання районної ради;

попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;

вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також інших органів з питань, віднесених до відання ради. Надання рекомендацій за результатами цієї роботи на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд районної ради;

здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради що стосуються їх  функціональних спрямовоностей;

звітують  перед радою про проведену роботу.

Стаття 10.

Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності:

попередньо розглядає внесені на затвердження ради проекти поточних та перспективних планів економічного і соціального розвитку району, здійснює контроль за їх реалізацією;

заслуховує звіти про виконання планів економічного і соціального розвитку району, економічної реформи, виконання районного бюджету з урахуванням інформації державної статистики та управлінь райдержадміністрації, готує висновки та рекомендації з цих питань;

розглядає внесений на затвердження ради проект районного бюджету або зміни до нього, вивчає звіти про його виконання;

аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів;

контролює стан фінансування районних програм;

за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи розробляє або бере участь у розробці проектів рішень ради та пропозицій з питань економічного і соціального розвитку району, бюджетно-фінансових питань, інвестицій, економічної реформи;

вивчає питання щодо соціально-економічного розвитку та фінансової стабільності селища та сіл району ;

розглядає питання молодіжного житлового кредитування, хід реалізації відповідних районних програм, вносить конкретні пропозиції щодо поліпшення стану їх виконання;

розглядає питання щодо сприяння інвестиційній діяльності в районі, вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку.

у межах повноважень спільно з райдержадміністрацією здійснює контроль за організацією роботи підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Первомайського району, ефективним використанням майна спільної власності територіальних громад району, готує відповідні пропозиції з цих питань;

здійснює контроль за відчуженням майна спільної власності територіальних громад, у тому числі за його приватизацією, спільно з райдержадміністрацією вносить пропозиції щодо переліку об’єктів спільної власності територіальних громад, що не підлягають та підлягають приватизації;

вивчає питання щодо утворення, ліквідації або реорганізації підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Первомайського району , затвердження їх Статутів, Положень, у тому числі за поданням райдержадміністрації, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань;

за пропозицією райдержадміністрації вносить пропозиції щодо ефективних напрямів використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського району , яке пропонується для надання в оренду, здійснює контроль за його використанням;

за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств розглядає звіти райдержадміністрації щодо надходження до районного бюджету коштів від приватизації (відчуження) та передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району.

Стаття 11.

Постійна комісія районної ради з питань економічної та регуляторної політики, промисловості, розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку, енергетики, житлово-комунального господарства, будівництва, сфери послуг та соціального розвитку села:

вивчає стан промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, дорожнього будівництва на території Первомайського району, бере участь у підготовці проектів рішень з цих питань, які вносяться на розгляд ради, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень районної ради;

розглядає, готує або бере участь у підготовці проектів рішень районної ради, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;

вивчає стан використання коштів районного бюджету, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території Первомайського району;

попередньо розглядає питання щодо погодження будівництва, реконструкції та оптимізації роботи об’єктів підвищеної небезпеки, які розташовані на території Первомайського району , готує рекомендації з цих питань;

вивчає питання щодо використання коштів, які виділяються на вирішення соціально-екологічних проблем, вносить пропозиції з цих питань.

розглядає проекти правил забудови і благоустрою населених пунктів району, внесених на розгляд районної ради;

вивчає питання щодо ведення на території району будівництва об’єктів, яке здійснюється за рахунок коштів державного або районного бюджетів;

бере участь у підготовці питань щодо стану та розвитку житлово-комунального господарства району, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань.

бере участь у розробці проектів програм та рішень районної ради з питань розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу, торговельно-побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань;

аналізує ситуацію у відповідних галузях, вносить пропозиції та готує рекомендації щодо ефективності ї х роботи;

бере участь у здійсненні районною радою державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та відповідного Положення, затвердженого районною радою;

здійснює аналіз стану розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері господарської діяльності на території району.

Стаття 12.

Постійна комісія районної ради з питань АПК , врегулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів:

вивчає питання розвитку аграрного сектора економіки району, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, майнових відносин на селі, підтримки сільськогосподарських підприємств та сільського будівництва, готує відповідні висновки і рекомендації;

вивчає стан раціонального використання земель, організації землеустрою та охорони земель на території Первомайського району, готує відповідні рекомендації;

попередньо розглядає, готує або бере участь у підготовці на розгляд районної ради проектів рішень з питань агропромислового розвитку, а також інших питань, що стосуються функціональної спрямованості комісії;

вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, готує відповідні рекомендації та висновки;

попередньо розглядає питання щодо встановлення (зміни) окружних меж населених пунктів району, які вносяться на розгляд районної ради.

вивчає стан раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; діяльність об’єктів природно-заповідного фонду на території Первомайського району;

бере участь у підготовці проектів рішень районної ради щодо затвердження районних програм з питань охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;

попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів. Вносить пропозиції районній раді з цих питань, готує відповідні проекти рішень, які вносяться на розгляд районної ради;

вивчає питання щодо участі суб’єктів господарювання - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань;

вивчає внесений на затвердження ради перелік об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів районного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, розглядає звіти про використання цих коштів;

вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, законодавства, що регулює суспільні відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;

бере участь у плануванні заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, бере участь у підготовці відповідних рішень районної ради, здійснює контроль за виконанням рішень;

попередньо розглядає питання про надання у користування мисливських угідь на території району, у межах повноважень здійснює контроль щодо використання мисливських угідь, вносить відповідні пропозиції районній раді.

Стаття 13.

Постійна комісія районної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства та дитинства :

вивчає питання щодо соціального захисту населення, організації медичного обслуговування, надання пільг і допомоги, пов’язаної з охороною материнства і дитинства, опіки та піклування, готує відповідні рекомендації;

розглядає та бере участь у підготовці проектів програм та рішень з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку, зайнятості населення, які вносяться на розгляд ради, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань;

здійснює попередній розгляд відповідних розділів районного бюджету, спрямованих на фінансування бюджетних установ в галузі соціальної політики, охорони здоров′я, материнства, дитинства розвитку зон відпочинку та туризму та розробляє до них свої зауваження і пропозиції;

проводить аналіз ситуацій у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

проводить роботу з контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку дітей, які залишились без піклування батьків, на підставі чого готує висновки і рекомендації керівникам відповідних установ, підприємств та організацій;

попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Первомайського району ; контролює хід виконанн