Головна Новини Звернення громадян Децентралізація влади Декомунізація Оголошення Електронне урядування Установи району та територіальні органи центрального органу виконавчої влади

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Первомайського району»

             1.Визначення і аналіз проблем, які передбачаються розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у регулюванні господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме:

   відсутність постійно діючої системи вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;
                відсутність тривалих гарантій права перевізників на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

   неналежний рівень компенсації у повному обсязі втрат коштів перевізникам внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів;
                відсутність чітких критеріїв у позбавленні права на обслуговування раніше наданого маршруту перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів.
                Пропонується вирішити визначену проблему шляхом утворення районного конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, затвердження Умов проведення конкурсу та мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району, замовником перевезень пасажирів на яких є Первомайська районна державна адміністрація.

   На даному етапі розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе.

   Ця проблема є проблемою адміністрування пасажирських перевезень.

Від її вирішення виграють:

   автомобільні перевізники за рахунок створення сталої постійно діючої системи вибору на конкурсних засадах та тривалих гарантій права на надання послуг з організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, створення оптимального конкурентного підприємницького середовища;

   громадяни, що не отримують необхідних якісних послуг з перевезень автомобільним транспортом ;

   держава шляхом вирішення частини соціально значущої проблеми з перевезень пільгових категорій пасажирів, стимулювання розвитку організації перевезень, безпечного і якісного обслуговування громадян.

   2. Визначення цілей державного регулювання.

   Цілями прийняття даного регуляторного акта є створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів і прискорення розвитку галузі автомобільного транспорту, задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях, підвищення якості транспортних послуг та забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення. 

   Основним завданням проекту регуляторного акта є вдосконалення системи регулювання процедури та підготовки проведення конкурсу, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, підвищення якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

   3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

Цей спосіб сприяє виявленню найкращого перевізника, а також нових перевізників, стимулює перевізників до безпеки перевезень та оновлення парку автобусів, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, створенню нових робочих місць, поліпшенню рівня послуг, що надаються.

   4. Опис механізмів і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблем шляхом прийняття запропонованого проекту.

   У запропонованому правовому регулюванні передбачається впровадження механізмів і заходів для вирішення проблеми системного підходу в регулюванні пасажирських автомобільних перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району у тому числі:

          робота на конкурсних засадах;

   створення рівних умов для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі;

   збереження діючої мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району, кількість маршрутів, рейсів та графіків руху автобусів.

   Ступінь ефективності регуляторного акта внаслідок можливості залучення до пасажирських перевезень додаткової кількості господарюючих суб’єктів, створення певних гарантій для населення району у поліпшенні надання їм відповідних послуг за рахунок оптимізації маршрутної мережі для задоволення їх попиту буде оцінюватись за результатами відстеження виконання переможцями конкурсу умов договорів.

   Наряду із цим чітке декларування критеріїв конкурсного відбору дає змогу перевізникам більш ретельно готуватися до участі у конкурсі та підіймати якісні показники своєї діяльності до рівня вимог конкурсу заздалегідь.

   Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту розпорядження, вирішуються шляхом:

    забезпечення законності та прозорості при визначенні переможця конкурсу для здійснення перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

   ознайомлення всіх зацікавлених з даним регуляторним актом;

   розміщення проекту розпорядження в засобах масової інформації та його обговорення.

   5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

   Реалізація проекту регуляторного акта дозволить досягнути встановлених цілей за рахунок: реалізації державної політики щодо розвитку конкуренції; стимулювання розвитку транспортної галузі; створення конкурентного середовища на ринку надання послуг пасажирських перевезень.

   Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.

   Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть: зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень; зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів; зміна кон’юнктури ринку перевезень.

   Зазначені зовнішні чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта, тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

   Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території, а також вимог до претендентів-перевізників на участь у конкурсі.

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
                З прийняттям регуляторного акта створюється єдиний механізм постійного регулювання попиту і пропозицій на ринку транспортного обслуговування з можливістю відстеження перевезень пасажирів, визначення своєчасної оцінки очікуваних результатів, створення сприятливого економічного клімату.

   Запропонований регуляторний акт стосується інтересів районної державної адміністрації, суб’єктів господарської діяльності (перевізників), громадян (споживачів послуг).

   6.1 Очікувані результати впровадження регуляторного акта передбачаються у наступному:

 

Сфера впливу

Вид впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Районна державна адміністрація

Оптимізація правового регулювання

Підвищення ефективності функціонування органу районної державної адміністрації.

Суб’єкти господарської діяльності (перевізники)

Забезпечення стабільності здійснення підприємницької діяльності

Передбачуваність запроваджених процедур правового регулювання.

Можливість впливу на прийняття регуляторних рішень. Зняття соціальної напруги між суб’єктами господарської діяльності.

Наявність гарантій довгострокового обслуговування маршруту, що дає можливість залучення зовнішніх інвестицій за рахунок передбачуваності, стабільності, прозорості дій влади

Громадяни

(споживачі послуг)

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення передбачуваності, стабільності, прозорості її дій

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю у цій сфері

 6.2.Вигоди і витрати

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів райдержадміністрації

1

Створення системи чітких уніфікованих вимог до перевізників

Відсутні

2

Підвищення ефективності владних рішень за рахунок оптимізації процедури проведення конкурсів

Відсутні

3

Зменшення соціальної напруги при перевезеннях пільгових категорій громадян

Збільшення асигнувань на перевезення пільгових категорій громадян

4

Підвищення довіри до влади

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності (перевізників)

5

Створення системи нормативно - правового забезпечення тривалих гарантій права перевізників на надання послуг

Відсутні

6

Пожвавлення інвестиційної діяльності на ринку пасажирських перевезень

Відсутні

7

Зменшення витрат часу і коштів на нейтралізацію неефективних владних рішень. Зростання конкуренції на ринку перевезень

Необхідність додаткових витрат коштів на забезпечення збереження та розвитку власної конкурентоздатності

8

Зменшення можливості щодо прийняття неофіційних рішень

Відсутні

9

Безпечне та якісне обслуговування населення за рахунок оптимізації та ефективності використання транспортних засобів

Оновлення, підтримка рухомого складу в технічно справному стані за рахунок власних коштів, які формуються з ефективного використання діючих тарифів, що регулюється державою

10

Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції

Відсутні

Сфера інтересів громадян ( споживачів послуг)

11

Поліпшення стану безпеки автомобільних перевезень на автобусних маршрутах загального користування в районі

Відсутні

12

Створення умов для уникнення випадків завдання шкоди життю та здоров’ю громадян

Відсутні

13

Поліпшення якості та обсягів надання послуг пасажирським автотранспортом з перевезення пільгових категорій громадян

Відсутні

                7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

                Термін дії запропонованого регуляторного акта безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситься відповідні корегування.
                8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

                Розмір надходжень до місцевого бюджету і державних цільових фондів не пов’язаний з дією даного регуляторного акту, так як він не регулює господарські відносини з метою досягнення прибутку від перевезень пасажирів за рахунок громадян, держави або перевізників і не може бути показником результативності регуляторного акта.

                Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом аналізу: кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта; розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування; кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах; забезпечення потреби у перевезеннях пасажирів, у тому числі пільгових категорій; підвищення рівня безпеки, дотримання правил безпеки руху перевізниками; забезпечення регулярності руху на автобусних маршрутах загального користування.

                9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

                Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись шляхом обробки статистичної інформації.

                Базове відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта, буде здійснювати відділ містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації після набрання чинності цього регуляторного акта.

                Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено через 1 рік з дня набрання ним чинності, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

                Якісні показники: рівень безпечності пасажирських перевезень пасажирським автомобільним транспортом; поліпшення чи погіршення якості надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування; задоволення попиту населення на якісні та безпечні перевезення.
                Кількісні показники: кількість скарг та відгуків суб’єктів господарської діяльності, звернень громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на запровадження на практиці даного регуляторного акта як позитивного, так і негативного характеру, що дасть змогу сформувати точку зору суспільства на дану проблематику; зростання чи зменшення кількості порушень перевізниками положень нормативно правових актів при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, що виявлятимуться компетентними органами; кількість спорів, що виникатимуть внаслідок запровадження на практиці регуляторного акта, та про які стане відомо розробнику.

Проект регуляторного «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Первомайського району» розміщено на офіційному веб-сайті ( http://pervomaysk.mk.gov.ua) Первомайської районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна діяльність», підрозділі «Регуляторні акти, що проходять процедуру публічного ( громадського) обговорення», після прийняття проекту - розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, розвитку інфраструктури

та з питань надзвичайних ситуацій

районної державної адміністрації                                                                С.Г.Сосіновський