Головна Новини Робота депутата Верховної Ради України СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОГОЛОШЕННЯ

Про забезпечення реалізації права
на доступ до публічної інформації

 

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2 статті 2, пункту 1 статті 25, частини першої статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 9, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови облдержадміністрації від 09.06.11 № 181-р «Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації», розпорядження голови райдержадміністрації від 22.06.2011 року № 268-р „Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації:

1. Взяти до відома, що Первомайська районна державна адміністрація:

1) є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація і яка отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією своїх повноважень;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів місцевого самоврядування;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити:

2.1. Форму запиту на інформацію (додається).

2.2. Порядок складення та подання до Первомайської районної державної адміністрації запитів на інформацію (додається).

2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).

2.4. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (додається).

3. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та, у разі необхідності, затвердити відповідні переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації:

4.1. Створити систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні райдержадміністрації, та забезпечити її розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

4.2. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації Форми запиту на інформацію, Порядку складення та подання до Первомайської районної державної адміністрації запитів на інформацію, Переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

5. Загальному відділу апарату райдержадміністрації забезпечити надання запитувачам інформації на їх вимогу форм запиту на інформацію та надання роз’яснень щодо Порядку складення та подання до Первомайської районної державної адміністрації запитів на інформацію.

6. Відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Слобожанську О.В.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                                                        Б.О. Демченко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 29.06.11 № 273-р


Форма запиту на інформацію

Розпорядник                                                                               Первомайська
інформації                                                                                   районна державна адміністрація

Запитувач ______________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
_______________________________________________________________________________________________
                                                         прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_______________________________________________________________________________________________
                                                          осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________________________________
                                                              поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати _______________________________________________________________________________
                                                                     (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу ________________________________________________________________________________
                                                                            (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ______________________________________________________________________________

телефаксом ______________________________________________________________________________________

за телефоном ____________________________________________________________________________________

___________                                                                                                                                                ______________
       (дата)                                                                                                                                                                   (підпис)

____________
Примітки. 1. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:
на поштову адресу – 55213, м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12;
на електронну адресу - zvegrom@ukr.net;
телефаксом – (05161) 4 20 21
за телефоном – (05161) 4 25 64.

2. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

________________________________________

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 29.06.11 № 273-р

Порядок
складення та подання до Первомайської районної державної адміністрації запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

на поштову адресу – 55213, м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12;
на електронну адресу - zvegrom@ukr.net;
телефаксом – (05161) 4 20 21
за телефоном – (05161) 4 25 64.

3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у загальному відділу апарату райдержадміністрації або яка розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст загального відділу по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування райдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 29.06.11 № 273-р

Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію


1. Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

___________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 29.06.11 № 273-р

Інструкція
з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію


Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає обов’язковий для районної державної адміністрацій, її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (далі - розпорядник інформації) порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі – документи).

2. Ведення, облік, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації та відповідні підрозділи з питань діловодства інших розпорядників інформації.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається районною державною адміністрацією, її управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами, не може бути обмеженим у доступі.

Приймання, облік, розмноження і розсилання документів

4. Приймання та облік (реєстрація) документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації (відповідними підрозділами з питань діловодства інших розпорядників інформації).

5. Кореспонденція, що надходить, приймається і розкривається централізовано, при цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

6. У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються черговим працівником і передаються наступного робочого дня до загального відділу апарату райдержадміністрації (відповідних підрозділів з питань діловодства розпорядників інформації).

7. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи.

8. Облік документів здійснюється шляхом електронної реєстрації та ведеться у журналах. Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується відповідальною особою загального відділу апарату райдержадміністрації (відповідного підрозділу з питань діловодства інших розпорядників інформації).

9. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі проставляється штамп, у якому зазначаються найменування розпорядника інформації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.

10. Розмноження документів здійснюється за дорученням керівника розпорядника інформації за допомогою наявних засобів оргтехніки.

11. Розсилання документів здійснюється канцелярією поштовим зв’язком або нарочно.

Формування виконаних документів у справи

12. Документи після їх виконання формуються в окремі справи.

13. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ розпорядника інформації.

Використання документів

14. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зберігання документів

15. Документи зберігаються в окремих справах в загальному відділі апарату райдержадміністрації (відповідних підрозділах з питань діловодства інших розпорядників інформації) з терміном зберігання відповідно до номенклатури справ.