Головна Новини Робота депутата Верховної Ради України СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОГОЛОШЕННЯ

 Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію та
яким може надаватись гриф обмеження
доступу „Для службового користування”


Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2 статті 2, пункту 1 статті 25, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про інформацію», пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893, на виконання статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», протоколу експертної комісії райдержадміністрації щодо віднесення інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» від 19 жовтня 2011 року № 1:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та
яким може надаватись гриф обмеження доступу „Для службового користування” (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені Переліком, затвердженого цим розпорядженням.

3. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, зв”язків з громадськими організаціями та засобів масової інформації апарату райдержадміністрації Співаку В.Б. забезпечити оприлюднення Переліку в друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Слобожанську О.В.


Виконувач функцій та повноважень
голови райдержадміністрації,
перший заступник голови
райдержадміністрації                                                                                          С.В. Бондаренко

  

 

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 10.11.2011р. № 480-р

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію та яким може надаватись
гриф обмеження доступу „Для службового користування”


1. Мобілізаційна робота

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо) щодо:
1.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.
1.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.
1.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.
1.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.
1.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.
1.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
1.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
1.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.
1.1.9. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.
1.1.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.
1.1.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.
1.1.12. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.
1.1.13. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевих органах виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
1.1.14. Капітального будівництва в особливий період.
1.1.15. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
1.1.16. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
1.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
1.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації, проведення навчальних зборів фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки (місце та час проведення, тематика занять).
1.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
1.9. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.
1.10. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
1.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
1.12. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.
1.13. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

1.14. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
Примітка:
1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” з позначкою „Літер „М”.
2. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа „Для службового користування”, позначки „Літер „М”.

2. Охорона державної таємниці

2.1. Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, у тому числі стосовно технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
2.2. Журнали обліку та відомості щодо обліку секретних документів.
2.3. Акти перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних матеріальних носіїв інформації.
2.4. Номенклатура секретних справ.
2.5. Акти атестації режимних приміщень.
2.6. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
2.7. Облікові картки працівників про надання допуску громадянину до державної таємниці, після їх заповнення.
2.8. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в інші країни працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.
2.9. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
2.10. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
2.11. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
2.12. Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3. Будівництво та архітектура

3.1. Проекти районного планування району.
3.2. Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування та забудови населених пунктів.
3.3. Плани населених пунктів виконаних на картографічних матеріалах у масштабі:
а) 1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;
б) 1 : 100000 у державній системі координат СК-42 або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.
3.4. Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів 1 : 10000 – 1 : 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
3.5. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1 : 50000 – 1 : 200000, карти ділянок масштабів 1 : 25000, 1 :50000.
3.6. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК - 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.


4. Житлово-комунальне господарство

4.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.
4.2. Координати джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
4.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
4.4. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.
4.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.


5. Технічний захист інформації

5.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює службова інформація.
5.2. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексно системи захисту) службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.
5.3. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

5.4. Відомості про характеристику засобів забезпечення технічного захисту службової інформації якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації.
5.5. Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань в яких використовується службова інформація.


6. Питання цивільного захисту

6.1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
6.2. Розпорядження щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.
6.3. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
6.4. Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час.
6.5. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей , що становлять державну таємницю.
6.6. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.
6.7. Виписки з радіоданих.
6.8. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.
6.9. Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.
6.10. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
6.11. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
6.12. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
6.13. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.
6.14. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

6.31. Карти техногенно-екологічного та природного становища району, міста, віднесеного до категорії з ЦЗ (ЦО), з пояснювальними записками та іншими нанесеними даними (інформацією), що не підпадають під дію ЗВДТ.


7. Охорона здоров’я

7.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові.

 

8. Територіальна оборона

8.1. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


9. Питання взаємодії з правоохоронними органами

9.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
9.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства ) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.


10. Культура

10.1. Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.
10.2. Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.


11. Соціальний захист

11.1. Матеріали із відомостями щодо персональних даних інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.
11.2. Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності.
11.3. Матеріали із відомостями щодо персональних даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
11.4. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого Реєстру пільговиків (ЄДАРП).


12. Земельні відносини
(відповідно до Переліку відомостей, віднесених до конфіденційної
інформації, що є власністю держави затвердженого наказом
Держкомзему від 04.12.09 №633 та наказу відділу Держкомзему у Первомайському районі від 10.01.11 №2-в)


12.1. Матеріали інвентаризації, інспекційних перевірок земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК – 2000, СК – 42 та СК - 63).
12.2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, одією із сторін яких є державний орган, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
12.3. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК – 2000, СК – 42 та СК - 63).
12.4. Топографічні, цифрові карти, фото плани, ортофотоплани і фотокарти, спеціальні тематичні карти та атласи (незалежно від форми та виду носія інформації) масштабів 1 : 200000 з описом місцевості і 1 : 100000 та крупніше в державній системі координат УСК – 2000 та СК – 42, в системі координат СК - 63 за наявності відомостей про цифрову модель місцевості (рельєф) з деталізацією 1 метр та менше у Балтійській системі висот, характеристик інженерних комунікацій, а також геодезичних пунктів з можливістю визначення їх координат в державних системах координат УСК – 2000 та СК – 42, системі координат СК – 63.
12.4. Поземельна книга в паперовому вигляді.
12.5. Книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі в паперовому вигляді.
12.6. Інформація в паперовій формі про наявність земель та їх розподіл за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень).
12.7. База даних автоматизованої системи державного земельного кадастру (за наявності відомостей, передбачених цим Переліком).

 

13. Індивідуальні відомості про працівників райдержадміністрації

13.1.Відомості, що містяться в особових справах та трудових книжках працівників.
13.2.Відомості про заробітну плату працівників та відомості, що містяться у деклараціях про доходи.
13.3.Відомості про медичні огляди працівників, стан їх здоров’я.
Примітка:
 Стаття 11. Інформація про фізичну особу (Закон України «Про інформацію»)
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.
 

14. Інформація з питань кадрової роботи.

14.1. Особові справи державних службовців.
14.2. Декларації про доходи державних службовців, окрім тих, які займають виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.
14.3. Штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
14.4. Документи про облік трудових книжок та журнал їх видачі.
14.5. Документи про оприбуткування і видачу орденів, медалей і бланків та документи до них.
14.6. Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі.
14.7. Журнал обліку видачі посвідчень працівникам.

15. Інформація з питань бухгалтерського облік.

15.1. Фінансові документи бухгалтерії.
15.2. Документи щодо:
15.2.1. штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
15.2.2. ревізій та перевірок фінансової діяльності.


16. Інформація з загальних питань.

16.1. Службове листування між структурними підрозділами райдержадміністрації, райдержадміністрацією та облдержадміністрацією і її структурними підрозділами.
16.2. Заяви та документи, які надавались установами, підприємствами, юридичними особами для отримання дозволів, ліцензій для здійснення їх діяльності.
16.3. Документи (інструкції, довідки, висновки, доповідні записки, акти,
висновки листування) службових розслідувань.
16.4. Адміністративно-господарські договори.
16.5. Листування щодо правозастосування та представництва у судах.
16.6. Листування з організаціями щодо проектування, розробки, створення та впровадження автоматизованих систем.
16.7.Відомості, аналітичні висновки, прогнози унаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в районі, створення перешкод у роботі райдержадміністрації.
16.8.Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.
16.9. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.
16.10. Списки, відомості про спецабонентів електрозв’язку.
16.11. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, які використовуються в райдержадміністрації.
16.12. Інформація, яка міститься у локальних комп’ютерних мережах, що використовуються райдержадміністрацією і яка містить відомості, зазначені у цьому Переліку.
16.13. Документи, які надходять до райдержадміністрації від установ, які їх видали, як службові.

Загальні вимоги

Посадовим особам, при наданні документам грифу „Для службового користування” неухильно керуватись вимогами законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію” щодо віднесення інформації до службової.
Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації” до службової інформації може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
До службової інформації не можуть бути віднесені відомості:
1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;
3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти, культури;
4) стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
6) інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, не може бути обмеженим.

  Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та яким може надаватись гриф обмеження доступу „Для службового користування”
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:10:26
119Kb Скачать скачать