Первомайський район » Новини
Українська
Головна Новини ОГОЛОШЕННЯ Всеукраїнська програма ментального здоров'я "ТИ ЯК?"

Сімейна форма виховання - усиновлення

09/02/2024

 Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина. Усиновленню підлягають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Які вимоги законодавства потрібно врахувати під час усиновлення дитини?

Особа, яка бажає усиновити дитину має подати до суду заяву про усиновлення.

Усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків. При цьому згода батьків на усиновлення дитини має бути безумовною. Угода про надання усиновлювачем плати за згоду на усиновлення дитини батькам, опікунам чи іншим особам, з якими вона проживає, є нікчемною. Згода батьків на усиновлення може бути дана ними лише після досягнення дитиною двомісячного віку. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків.

Письмова згода матері чи батька на усиновлення засвідчується нотаріусом. Мати, батько дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Важливо! Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони позбавленні батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров`я.

Дитина має бути проінформована про правові наслідки усиновлення. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв`язку з віком або станом здоров`я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім`ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

Які обставини враховуються під час прийняття рішення про усиновлення дитини?

Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема: стан здоров`я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини; мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину; мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення; взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною; особу дитини та стан її здоров`я; ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити (ст. 224 Сімейного кодексу України).

Які правові наслідки настають після усиновлення дитини?

Статтею 225 Сімейного кодексу України передбачено, що усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов`язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов`язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому – між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням.

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов`язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов`язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір`ю, батьком дитини або повнолітньої особи. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для запису усиновлювача матір`ю, батьком потрібна згода дитини.

Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім`я та по батькові можуть бути змінені у зв`язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.

На підставі рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами державної реєстрації актів цивільного стану України, та видає нове свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Хто контролює дітей, влаштованих до сімей усиновлювачів?

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дітей в сім’ях здійснюють служби у справах дітей за місцем проживання. Відвідування відбуваються щонайменше раз на рік згідно з відповідним графіком перші 3 роки, а потім раз на 3 роки до досягнення 18 річного віку дитини.

Крім того, кожен громадянин може повідомити службу у справах дітей або органи Національної поліції про помічені факти неналежного виконання обов'язків батьків.

                     Покрокова процедура національного усиновлення:

 1. Звернення до служби у справах дітей за місцем свого проживання:– у службі надається консультація фахівців про порядок і умови усиновлення, про права та обов'язки кандидатів в усиновлювачі та подаються документи на усиновлення.

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

8) довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені у переліку.

Строк дії документів становить один рік з дня видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства, складає акт обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника(заступника керівника) служби у справах дітей документам.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути продовжений, але не більш як на один рік.

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.

У разі коли протягом дії висновку закінчився строк дії документів (одного з них), кандидати в усиновлювачі поновлюють їх та додають до документів, повернутих службою у справах дітей.

Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

• подані документи не відповідають вимогам, визначеним у Порядку;

• у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленному порядку;

• заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

• різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як п’ятнадцять років;

• сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

• житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

• у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

• під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

• вони відмовилися від підписання акта, передбаченого Порядком.

  2. Взяття на облік кандидатів в усиновлювачі:– протягом 10 робочих днів служба у справах дітей після отримання всіх документів складає акт обстеження житлово-побутових умов і перевіряє їх; – на підставі документів та співбесіди робиться висновок про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

         3. Навчання з питань виховання: – за рекомендацією служби у справах дітей проходити навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в обласному Центрі соціальних служб.

4. Отримання висновку про можливість/не можливість бути усиновлювачем: - видається висновок про можливість бути усиновлювачем і, разом з ним, повертаються документи із зазначенням облікового номера.

5. Отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені:– списки дітей, які можуть бути усиновлені знаходяться у службі у справах дітей (місцевій або обласній) та департаменті захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики; – інформація, яка надається про дитину: фотографія, стан здоров'я дитини, її розумовий та фізичний розвиток, а також: чи є у неї брати /сестри.

6. Направлення для організації знайомства з дитиною:– після отримання інформації про дитину видається направлення до служби у справах дітей за місцем перебування дитини для організації знайомства з нею.

7. Знайомство з дитиною:– зустріч з дитиною і отримання більш повної інформації про неї.

8. Прийняття рішення про усиновлення– при прийнятті рішення про усиновлення цієї дитини, потрібно написати заяву в службу у справах дітей за місцем перебування дитини

9. Висновок служби у справах дітей про доцільність усиновлення:– служба у справах дітей за місцем перебування дитини протягом 10 робочих днів (з моменту надходження заяви) готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;– цей висновок видається на руки для надання його до суду разом з іншими документами.

10. Розгляд справи в суді.

11. Передача дитини в сім'ю.

Слід зазначити, що порядок усиновлення під час воєнного стану не відміняє, а лише доповнює ті статті Сімейного Кодексу України, котрі визначають цей процес у мирний час.

Усиновлення дитини це важливий та відповідальний крок, який потребує великої духовної сили, віри, надії, любові та мудрості. Всім хто відкрив свої серця для усиновлених діток та всім хто лише наважується на цей благородний вчинок, бажаємо сил, натхнення та терпіння. Нехай прийняті рішення, щодо усиновлення дітей стануть одними з найщасливіших рішень у Вашому житті, а дитячі посмішки та щасливі погляди стануть для Вас винагородою за наполегливу працю, турботу і любов.

Кожна дитина має право на виховання в сім’ї, родинний затишок та турботу батьків. Усиновити дитину – це дати їй шанс на щасливе життя в люблячій родині!!!

Дізнайтеся детальну інформацію: Служба у справах дітей Первомайської районної військової адміністрації, за адресою: м. Первомайськ, вул. Варварівська, буд. 12, 4 поверх, каб. 113 або за тел. +380680658598

Звертайтесь!!!

 

Всі новини →